Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.

Begeleiding

Cliënten met begeleiding

910 x

Aantal declaraties

5.052 x

Gemaakte kosten

2.722.229


 • Begeleiding
  • Hulp voor mensen, zonder verblijfsindicatie (dus die zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen), die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van sociale zelfredzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie en/ of probleemgedrag. Begeleiding draagt bij aan zelfredzaamheid en functioneren vanuit de eigen kracht. Hierdoor zijn de inwoners beter in staat te functioneren en kan opname in een instelling of verwaarlozing worden voorkomen.

 • Dagbesteding
  • Dit betreft begeleiding in groepsverband en is gericht op het verbeteren van de (dag)structuur, onderhouden van aangeleerde vaardigheden, ontmoeting met anderen en begeleiding richting de arbeidsmarkt. Het gaat om zeer diverse activiteiten, afhankelijk van de behoefte, zoals creatief, recreatief, educatief, sociaal-cultureel, arbeidsmatig. Bij medische noodzaak is vervoer van en naar de dagbesteding mogelijk.

 • Persoonlijke verzorging
  • Hulp voor mensen in de thuissituatie met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, en met een psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem. Het gaat om matige of ernstige beperkingen. Het doel van persoonlijke verzorging is om een tekort aan zelfredzaamheid op te heffen bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Dit zijn activiteiten als douchen,aankleden, scheren, ogen druppelen of naar het toilet gaan. Ook hulp en ondersteuning in verband met een gezondheidsprobleem (zoals stoma, sonde) valt hieronder

 • Kort verblijf
  • Kort verblijf wordt ook wel logeeropvang genoemd. Volwassenen of kinderen kunnen, veelal voor één nacht, na indicatie buiten de eigen woonomgeving logeren. Dit met als doel dat de thuissituatie wordt ontlast.

 • Vervoer
  • Dit betreft vervoer naar groepsbegeleiding (extramuraal).


Kosten analyse begeleiding per maand.


Aantallen declaraties en kosten per product.

2019
TYPE BEGELEIDING
DECLARATIES
KOSTEN
Begeleiding speciaal 1 NAH
232
142.036
Begeleiding WMO
1.056
369.914
Coaching on the job
< 10
1.337
dagactiviteit basis (p/clt.p/dg.dl.)
10
1.810
dagactiviteit GGZ-LZA (d/u.)
136
37.325
dagactiviteit LG midden
< 10
6.034
Dagactiviteit licht
234
114.214
Dagactiviteit midden
357
246.772
Dagactiviteit zwaar
213
160.482
dagactlviteit VG licht
< 10
696
Dagbesteding (ondersteuning doofblinden)
< 10
2.421
Doofblinden: begeleidersvoorziening
< 10
2.324
Doofblinden: Gespecialiseerde begeleiding
< 10
2.846
Gespecialiseerde Begeleiding (psy)
2.656
1.416.348
gespecialiseerde begeleiding (psy) (p/u.)
27
15.433
Gespecialiseerde begeleiding ZG (Ondersteuning Visueel)
13
7.344
module cliëntkenmerk (somondersteunend)
< 10
1.788
Persoonlijke verzorging regulier
< 10
3.197
PGB - BEGL
63
186.424
vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal
< 10
759
vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V
< 10
897
Vroegdoven: Gespecialiseerde begeleiding
< 10
1.828
Totaal
5.052
2.722.229