Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.

WMO gebruik in 2019

2330

Aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van enige vorm van WMO.


< 10 x

923 x

1310 x

€ 25.208

€ 2.581.812

€ 1.825.436

Personen < 26jr

Personen 26jr <> 65jr

Personen > 65jr

* van 90 gebruikers is de leeftijdcategerie niet bekend of vastgelegd.


182

41

33

1510

910

Aantal inwoners met een woonvoorziening.

Aantal inwoners met een vervoersvoorziening.

Aantal inwoners met een rolstoel.

Aantal inwoners met hulp bij huishouden.

Aantal inwoners met begeleiding.


WMO kosten 2019 per onderdeel


In de monitor wordt inzicht gegeven in de soort kosten per cliënt en de verdeling daarvan over de gemeente. In onderstaand overzicht is weergegeven welke kosten per onderdeel zijn opgenomen in de grafieken en plattegronden op de volgende pagina’s van de monitor:


WOONVOORZIENINGEN

€ 323.829

VERVOERVOORZIENINGEN

€ 121.761

ROLSTOELEN

€ 77.161

HULP BIJ HUISHOUDEN

€ 1.418.206

BEGELEIDING

€ 2.722.229


WMO stapeling per onderdeel

 
WOONVOORZIENINGEN
VERVOERVOORZIENINGEN
ROLSTOELEN
HULP BIJ HUISHOUDEN
BEGELEIDING
 
WOONVOORZIENINGEN
182
13
10
143
28
VERVOERVOORZIENINGEN
17
41
3
36
8
ROLSTOELEN
7
2
33
13
2
HULP BIJ HUISHOUDEN
83
19
12
1510
225
BEGELEIDING
16
3
2
233
910

WMO informatie


Per 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 van kracht. Oude taken als het verstrekken van woonvoorzieningen, huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen zijn vervangen door een maatwerkvoorziening   voor degenen die dit nodig hebben, maar niet uit eigen middelen kunnen betalen. Daarnaast zijn per 1 januari de volgende taken naar de gemeenten overgegaan:

 • overheveling van functie extramurale begeleiding in de thuissituatie (groep en individueel) vanuit AWBZ;
 • overheveling van functie vervoer naar groepsbegeleiding vanuit AWBZ;
 • overheveling van functie kort verblijf (logeeropvang) vanuit AWBZ;
 • overheveling van 5% van functie persoonlijke verzorging in de thuissituatie (ondersteuning bij wassen, aankleden enz.) vanuit AWBZ, 95% gaat naar de Zorgverzekeringswet (het overnemen van wassen, aankleden enz.);
 • overheveling van beschermd wonen voor inwoners die langdurige ondersteuning op het terrein van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ontvangen, waarbij geen behandeling plaats vindt; behandeling gaat over naar de Zvw;
 • overheveling budget cliëntondersteuning (MEE-organisaties) vanuit AWBZ;
 • zelfredzaamheid en participatie staat voorop in plaats van bijvoorbeeld resultaat ‘schoon en leefbaar huis’;
 • prestatievelden komen te vervallen; een andere verdeling is nodig;
 • meer eigen verantwoordelijkheid en meer ondersteuning op maat;
 • keuze voor persoonsgebonden budget mogelijk maken;
 • het bieden van toegang tot ondersteuning regelen.

Voor de duidelijkheid zijn in de monitor de oude taken en de nieuwe taken apart weergegeven.