Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.

Reïntegratie

Reïntegratie

1332 x


Reïntegratie informatie


Op grond van de Participatiewet ondersteunt de gemeente bij het toeleiden naar betaald werk voor met name de volgende doelgroepen:

  • Mensen die algemene bijstand ontvangen
  • Zelfstandigen en mensen met een functionele beperking totdat hun inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee jaar tenminste het minimumloon bedraagt (en ten behoeve van hen geen loonkostensubsidie is verstrekt)
  • Mensen met een nabestaanden- of wezenuitkering
  • Personen met een IOAW / IOAZ uitkering
  • Niet uitkeringsgerechtigden

De instrumenten die de gemeente inzet kunne bestaan uit bijvoorbeeld een werkstage, sociale activering, detacheringsbaan, scholing, participatieplaats, beschut werk, leer-werktraject, persoonlijke ondersteuning of een loonkostensubsidie.


Aantallen naar leeftijdsgroep


Aantallen:

167 x

1146 x

19 x

Personen < 26jr

Personen 26jr <> 65jr

Personen > 65jr


Aantallen naar trajecten in 2019


TRAJECT
AANTAL
Bemiddeling en plaatsing
45
Dagbesteding
< 10
Doelgroepregister
< 10
Kinderopvang
< 10
Niet-uitkeringsgerechtigde
< 10
Ontheffingen
160
Sociale activering
< 10
Traject coaching
19
Traject inburgering
15
Traject met loonkostensubsidie
37
Traject overige
63
Traject participatie
15
Traject richting-, werk
858
Traject zorg
150
Vrijwilligerswerk
< 10
TOTAAL
1392